INSTRUKCJA BHP PRZY PRACY Z SUCHYM LODEM

 

I. CHARAKTERYSTYKA SUCHEGO LODU

Suchy lód jest całkowicie naturalnym produktem. Właściwością suchego lodu jest sublimacja, czyli przejście z fazy stałej w fazę gazową w warunkach ciśnienia atmosferycznego z pominięciem fazy ciekłej. Stąd termin “suchy lód”.

Suchy lód wytwarza bakteriostatyczną atmosferę, która poprawia jakość chłodzonych produktów zapobiegając ich utlenianiu. Suchy lód to produkt niepalny, bezwonny i bez smaku, nietrujący, dopuszczony do kontaktu z artykułami spożywczymi. Dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza i dlatego jego stężenie jest najwyższe przy podłodze. W wysokich stężeniach, w szczególnie małych i zamkniętych pomieszczeniach działa dusząco.

II. ZAGROŻENIA

1. Bezpośredni kontakt z dwutlenkiem węgla (CO2) w postaci stałej (suchy lód) może spowodować odmrożenia.

2. Suchy lód podczas sublimacji wypiera tlen atmosferyczny z powietrza. Zawartość CO2 powyżej 5% w powietrzu stanowi niebezpieczeństwo. Mogą wystąpić zawroty głowy, znużenie oraz utrata przytomności. Bardzo wysokie stężenie dwutlenku węgla może spowodować uduszenie.

3. Podczas sublimacji w szczelnie zamkniętym pojemniku dochodzi do wzrostu ciśnienia – może wystąpić zagrożenie pęknięcia/wybuchu, dlatego też suchy lód powinien być przetrzymywany tylko w kontenerach (pojemnikach) do produktów spożywczych oraz w kontenerach / pojemnikach w których został dostarczony.

III. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I REGUŁY POSTĘPOWANIA

1. Przy kontakcie z suchym lodem pracownik powinien być wyposażony w specjalny osprzęt tj. okulary, maskę, rękawice ochronne ocieplone. Należy pamiętać aby nie dotykać suchego lodu gołymi rękoma.

2. Suchy lód nie ma nic wspólnego z lodami. Nie jest przeznaczony do bezpośredniego spożycia. Nie wolno go spożywać, ani używać do chłodzenia napoi. Suchy lód jest środkiem mrożąco – chłodzącym stosowanym w różnych dziedzinach przemysłu.

3. Obowiązuje zasada: ograniczyć do minimum czas otwarcie kontenera z suchym lodem i pojemnika, a tym samym czas przebywania pracownika przed tymi pojemnikami.

4. Po włożeniu do pojemnika suchego lodu i zamrażanego produktu należy zamknąć pojemnik.

 IV. PIERWSZA POMOC

Jeśli dojdzie do bezpośredniego kontaktu z suchym lodem, należy:

1. Kontakt ze skórą: odmrożenia skóry przemywać przez ok. 15 minut letnią wodą, następnie okryć jałowym opatrunkiem i zapewnić pomoc lekarską.

2. Kontakt z oczami: bolesne i trudno gojące się odmrożenia mogą spowodować trwałe uszkodzenia wzroku. Oczy po zetknięciu z suchym lodem natychmiast przepłukać letnią wodą, płukanie powtarzać przez kolejne 15 minut. Następnie okryć jałowym opatrunkiem zachowując sterylność. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarza okulisty.

3. Wdychanie: osoby u których zaobserwowano: przyspieszony oddech, bóle głowy, niemożność poruszania się, brak przytomności, wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepłe okrycie. Wezwać lekarza.

W przypadku bezdechu wykonać sztuczne oddychanie.

4. Zakrztuszenie: koniecznie unikać. W przypadku wystąpienia zakrztuszenia, natychmiast wezwać lekarza.

5. Spożycie: NIE dopuścić do połknięcia, ponieważ połknięcie suchego lodu może doprowadzić do poważnych obrażeń wewnętrznych, zapewnić natychmiastową pomoc lekarską.

V. POPRAWNE USUWANIE

1. W razie potrzeby suchy lód usuwać na otwartej przestrzeni.

2. Nie wprowadzać suchego lodu do kanalizacji, piwnic, szybów i podobnych miejsc, gdzie mógłby ulec niebezpiecznemu stężeniu.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRACY Z SUCHYM LODEM !

NIE DOTYKAĆ SUCHEGO LODU GOŁYMI RĘKAMI 

oraz unikać innych bezpośrednich kontaktów suchego lodu ze skórą, które z racji na dużą różnicę temperatur zawsze prowadzą do poparzeń!!! W przypadku odmrożenia należy przemywać skórę letnią wodą, okryć jałowym opatrunkiem, w razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską.

NIE WDYCHAĆ

 wdychanie dwutlenku węgla w wysokich stężeniach wpływa niekorzystnie na układ oddechowy, działa dusząco i może prowadzić do bólu i zawrotów głowy. W przypadku bardzo wysokich stężeń może spowodować utratę przytomności, a w ekstremalnych przypadkach nawet zgon. W przypadku wystąpienia powyższych czynników należy usunąć osobę z miejsca zagrożenia i zapewnić dostęp świeżego powietrza, w razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie lub zapewnić pomoc lekarską.

NIE POŁYKAĆ 

– nigdy nie wkładaj suchego lodu do ust i nie połykaj go, ponieważ chłód i wzrost ciśnienia może być niebezpieczny i doprowadzić do bardzo poważnych obrażeń wewnętrznych! W przypadku połknięcia konicznie zapewnić pomoc lekarską!

CHRONIĆ OCZY 

– kontakt suchego lodu z oczami może spowodować bolesne i trudno gojące się odmrożenia mogące prowadzić do utraty wzroku. W przypadku zaistnienia kontaktu należy natychmiast przepłukać oczy letnią wodą (około 10-15min), okryć jałowym opatrunkiem zachowując sterylność i koniecznie zapewnić pomoc lekarza okulisty!

 

* Użytkowanie suchego lodu odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność, a SOPEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na zdrowiu i życiu w wyniku nieprawidłowego użytkowania.